A MI ĐÀ PHẬT

GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN
PIC_TAMTHANHTAYPHUONG (5)
12

ĐẠI NGUYỆN:

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN
PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC
PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH

7243283012430079396
Thân Tuy Còn Ở Ta Bà,Nhưng Tâm Đã Hướng Về Tây Phương.
Sống Là Động Nhưng Tâm Luôn Bất Động.
Sống Là Thương Nhưng Lòng Chẳng Vấn Vương.
Sống Yên Vui Danh Lợi Mãi Coi Thường.
Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến.

Sám Phát Nguyện

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tội ác bởi lầm mê, Đắm trong sanh tử đã bao lần, Nay đến trước đài Vô thượng giác: Biển trần khổ lâu đời luân lạc Với sanh linh vô số điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than, Con lạc lõng không nhìn phương hướng, Đàn con dại, từ lâu vất vưởng, Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, Xin hướng về núp bóng từ quang, Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước Bao tội khổ trong đường ác trược, Vì tham, sân, si, mạn gây nên, Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt Từ bi vô lượng cứu quần sanh, Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình, Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, Theo gót Ngài vượt qua khổ ái, Nương thuyền từ vượt bể ái hà, Nhớ lời Ngài: ” Bờ giác không xa”, Hành nghiệp thiện cho đời tươi sáng. Bỏ việc ác cho đời quang đãng, Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, Cầu nguyện được sống đời rộng rãi, Con niệm Phật để lòng nhớ mãi Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh Để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, Chúng con khổ nguyện xin cứu độ, Ngoài tham lam, sân hận ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, Con nhớ Đức Mi Đà Lạc Quốc A Mi Đà Phật thân kim sắc Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào Bốn biển lớn trong ngần nước biếc Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ Tát hiện ở trong Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh Chín phẩm sen vàng lên giải thoát Quy mạng lễ A Mi Đà Phật Ở Phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG
CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU
HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH
BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ

NGUYỆN HỒI HƯỚNG:

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ
ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH
ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO